REGULAMIN AUTORSKIEJ GALERII INTERNETOWEJ LUDWIN STUDIO KRZYSZTOF LUDWIN

 1. DEFINICJE

  Adres dostawy obrazu – miejsce wskazane przez Kupującego, będące miejscem spełnienia świadczenia niepieniężnego w rozumieniu art. 454 § 1 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku

  Klient –
  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej , której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, dokonująca w Galerii Autorskiej Ludwin Studio Krzysztof Ludwin zakupu obrazu na cele związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  Konsument –
  osoba fizyczna dokonująca w Galerii Autorskiej Ludwin Studio Krzysztof Ludwin zakupu obrazu nie związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  Kupujący –
  zarówno Klient jak i Konsument;

  Prawo konsumenckie –
  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku;

  Obraz –
  obraz malowany ręcznie w technikach akwarelowych, olejnych, akrylowych bądź rysunek , wykonany osobiście przez Krzysztof Ludwina zamieszczony na stronie Galeria autorska Ludwin Studio Krzysztof Ludwin;

  Umowa –
  umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art.535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

  Zamówienie –
  oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Galerii określające jednoznacznie: technikę i ilość Obrazów, dane zamawiającego, rodzaj płatności, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy między Kupującym a Galerią Autorską Ludwin Studio Krzysztof Ludwin; Złożenie Zamówienia oznacza jednoznacznie wyrażenie zgody Kupującego na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu w związku z realizacją Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Polityką Prywatności a także zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późniejszą zmianą)

  Wada fizyczna obrazu –
  wada fizyczna obrazu, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.


 2. WARUNKI OGÓLNE

  1.    W galerii znajdującej się na stronie internetowej pod adresem ludwin.pl (zwanej Galeria autorska Ludwin Studio Krzysztof Ludwin) możliwe jest dokonywanie zakupów wyłącznie Obrazów autorstwa Krzysztofa Ludwina, za pośrednictwem Internetu. Sprzedaży nie podlegają jakiekolwiek prawa autorskie do dzieł autorstwa Krzysztofa Ludwina, tj. w szczególności prawa do powielania lub wykorzystania komercyjnego wizerunków obrazów autorstwa Krzysztof Ludwina oferowanych przez Galerię;

  2.    Galeria prowadzona JEST OSOBIŚCIE przez Krzysztofa Ludwina, właściciela Ludwin studio z siedzibą w: Kraków 31-610 os 1000 lecia 31/17, Nip: 944 122 89 84 oraz Regon: 350013767. Adres internetowy Galerii Autorskiej Ludwin Studio Krzysztof Ludwin: ludwin@ludwin.pl oraz nr telefonu: 502248297;

  3.     Opisy Obrazów , cenniki, zdjęcia i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Galerii Autorskiej Ludwin Studio Krzysztof Ludwin nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego , lecz zaproszenie do zawarcia umowy;

  4.    Złożenie przez Kupującego Zamówienia na Obrazy umieszczone w Galerii Autorskiej Ludwin Studio Krzysztof Ludwin oznacza jednocześnie zaakceptowanie przez kupującego wszystkich postanowień niniejszego regulaminu;

  5.    Galeria dokonuje sprzedaży Obrazów autorstwa Krzysztofa Ludwina na terenie Państw Unii Europejskiej. Sprzedaż obrazów poza granice państw Unii Europejskiej jest możliwa lecz podlega osobnym ustaleniom dotyczącym w szczególności przepisów celnych oraz kosztów transportu;

  6.    Wszystkie ceny podawane przez Galerię wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek 8% Vat). Ceny obrazów zawierają koszt dostawy oraz ubezpieczenia, z wyłączeniem przypadków gdy obraz jest wysyłany poza granice Unii Europejskiej. W takim przypadku obowiązuje punkt 5.

  7.    Galeria Autorska Ludwin Studio Krzysztof Ludwin oferuje Obrazy Krzysztofa Ludwina bez oprawy, ale autor Krzysztof Ludwin zawsze służy poradą w tej kwestii.

  8.    Potwierdzenia realizacji zamówienia dokonuje osobiście autor Obrazów Krzysztof Ludwin, które stanowi oświadczenie woli autora Obrazów Krzysztofa Ludwina o przyjęciu złożonej autorowi Obrazów Krzysztofowi Ludwinowi przez Kupującego oferty, będącej odpowiedzią na zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w pkt 3 Rozdziału 2 niniejszego Regulaminu. Wiąże się to z tym że obrazy muszą zostać zlokalizowane w archiwum, musi być zaktualizowany ich status (czasem sprzedaż obrazów dokonuje się w innych galeriach lub poza galerią internetową) i nie zawsze udaje się w krótkim czasie wyłączyć w galerii internetowej dany obraz z oferty.

  9.    Termin dostarczenia Obrazu autor Krzysztof Ludwin uzależnia od aktualnej lokalizacji w jakiej dane mu się będzie znaleźć: a. plener wyjazdowy; b. obowiązki, c. choroba, d. wszelkie możliwe kłopoty życiowe trzymające artystę z dala od pracowni i archiwum, jednakże termin dostarczenia obrazu nie powinien być dłuższy niż 21 dni roboczych liczony od potwierdzenia realizacji zamówienia , z wyjątkiem dostarczenia obrazu poza granice Unii Europejskiej. W przypadku dostarczania obrazu poza granice Unii Europejskiej termin, o którym mowa wyżej, winien być ustalony wspólnie przez Kupującego i autora obrazów Krzysztofa Ludwina w drodze wyraźnego porozumienia;

  10.     Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych poprzez zapamiętanie jego danych poprzez założenie indywidualnego konta w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła i chronienia ich przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu , poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta.

  11.    Galeria w niektórych przypadkach może umieszczać na dysku Kupującego tzw. pliki cokies. Kupujący jest poinformowany o tym fakcie przy wejściu na stronę galerii odpowiednią informacją. Polityka cokies jest odrębnym dokumentem wyświetlanym na stronie internetowej Galerii.


 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJE

  1.    Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę.
  2.    W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
  a.    Zamówienie jednego lub większej ilości Obrazów (dodanie do koszyka);
  b.    Wybór rodzaju płatności
  c.    Wybór miejsca dostarczenia Obrazów, będący Adresem dostawy obrazu
  d.    Złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  3.   Złożenie przez Kupującego Zamówienia na zasadach określonych powyżej w ust.2 rodzi obowiązek zapłaty za wybrany Obraz zgodnie z podsumowaniem Zamówienia oraz fakturą pro-forma. Od momentu złożenia Zamówienia jego treść nie może zostać zmieniona ani nie może ono zostać połączone z innym zamówieniem. Jednakże właściciel Galerii i Autor Obrazów Krzysztof Ludwin dopuszcza przypadki losowe nie trzymając się aż tak kurczowo litery prawa za wspólnym wyraźnym porozumieniem Kupującego i Autora Obrazów Krzysztofa Ludwina i Kupującego.
  4.    Do zawarcia umowy pomiędzy Galerią a Kupującym dochodzi w chwili przyjęcia Zamówienia przez Galerię , o czym autor w miarę możliwości ( nie określa się terminu ze względu na różne okoliczności losowe działające na autora Krzysztofa Ludwina ) jak najszybciej informuje Kupującego przesyłając na adres poczty elektronicznej Kupującego fakturę pro-forma. Pkt 8 rozdziału 2 niniejszego Regulaminu stosuje się.
  5.    Realizacja Zamówienia Kupującego płatnego przelewem następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Galerii.
  6.   Wysłanie zakupionych obrazów następuje w terminie 14 dni od późniejszego zdarzenia spośród następujących zdarzeń: od momentu potwierdzenia realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 8 rozdziału 2 niniejszego Regulaminu lub zaksięgowaniu wpłaty za Obraz. Potwierdzenie realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 8 rozdziału 2 niniejszego Regulaminu, autor Krzysztof Ludwin wysyła drogą mailową do Kupującego. W razie niemożliwości potwierdzenia realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 8 rozdziału 2 niniejszego Regulaminu, w szczególności ze względu na uprzednie zawarcie przez autora Obrazu Krzysztofa Ludwina umowy, której przedmiotem jest zamówiony przez Kupującego Obraz, autor Obrazu Krzysztof Ludwin niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zaksięgowania wpłaty za Obraz, odeśle uiszczoną na konto Galerii zapłatę za Obraz. 
  7.    Zakupiony Obraz wraz z paragonem lub fakturą, w zależności od wyboru Kupującego , wysyłane jest na wskazany przez Kupującego  w Zamówieniu adres dostawy Obrazu , wraz z załącznikami : paragonem lub fakturą oraz autorskim Certyfikatem Oryginalności Obrazu. Niniejszy punkt nie uchybia terminom określonym w niniejszym Regulaminie.


 4. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1.     Zgodnie z art.27 Prawa konsumenckiego Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość , bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem określonych w art.33 i art.34 ust.2 Prawa konsumenckiego.
  2.       Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu , w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru Obrazu osoba trzecia inna niż przewoźnik obejmie Obraz w posiadanie.
  3.      Oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Konsument może skorzystać w celu złożenia powyższego oświadczenia z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa Konsumenckiego, jednakże nie uchybia to zdaniu pierwszemu niniejszego punktu.
  4.       Galeria niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny , lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu ) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5.      W przypadku odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą. 
  6.      Konsument ma obowiązek zwrócić Obraz do Galerii, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  7.      Konsument odsyła Obraz będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
  8.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Obrazu będącego przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Obrazu.
  9.      Galeria niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Obrazu. Nie uchybia to art. 32 ust. 3 Prawa Konsumenckiego.
  10.  Galeria dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności , jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności , który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
  11.   Art. 38 Prawa Konsumenckiego stosuje się. Dotyczy to w szczególności art. 38 pkt 2 Prawa Konsumeckiego.   5. RĘKOJMIA

  1.   Galeria na podstawie art.558 Par.1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec klientów z tytułu Wad fizycznych obrazu i prawnych (rękojmia).
  2.   Galeria ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art.556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
  3.   Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Galerii dostarczyć wadliwy Obraz na adres Galerii lub inny adres podany przez Galerię. Galeria może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu ceny za Obraz uiszczonej przez Konsumenta w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta do czasu otrzymania Obrazu zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego punktu. Galeria dokona zwrotu ceny bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wadliwego Obrazu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
  4.  Koszt wymiany Obrazu lub naprawy wady ponosi Galeria.


 6. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.   Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego przewidzianych imperatywnymi i semiimperatywnymi przepisami prawa i nie może być w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z przepisami prawa, o których mowa wyżej, w miejsce niezgodnych zapisów Regulamin stosuje właściwe przepisy prawa. Zdanie drugiego niniejszego punktu stosuje się również w przypadku niezgodności części zapisu Regulaminu niezgodnego z przepisami prawa, o których mowa wyżej. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 niniejszego punktu części zapisu Regulaminu zgodne z przepisami, o których mowa wyżej, pozostają w mocy.
  2.   Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia , za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje w sposób wyraźny o tym Galerię.
  3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.
  4.   Kwestie sporne, jeżeli Konsument wyrazi taką wolę , rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej zgodnie z regulaminem tego sądu lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga miejscowo i rzeczowo właściwy sąd powszechny.
  5.  Prawem właściwym jest prawo polskie.

  Wersja regulaminu przyjęta 22.12.2018 roku.